Rozvrh

Pondelok - 25.09. Utorok - 26.09. Streda- 27.09. Štvrtok - 28.09. Piatok - 29.09. Sobota - 30.09. Nedela - 01.10.
07.00
High Intensity Training
07.00
08.00
4/14 slots available
High Intensity Training
07.00
08.00
8/14 slots available
High Intensity Training
07.00
08.00
6/14 slots available
High Intensity Training
07.00
08.00
9/14 slots available
High Intensity Training
07.00
08.00
6/14 slots available
08.00
09.00
10.00
Vzpieranie
10.00
11.00
9/14 slots available
High Intensity Training
10.00
11.00
0/16 slots available
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
High Intensity Training
16.00
17.00
5/14 slots available
High Intensity Training
16.00
17.00
8/14 slots available
High Intensity Training
16.00
17.00
9/14 slots available
High Intensity Training
16.00
17.00
11/14 slots available
High Intensity Training
16.00
17.00
7/14 slots available
17.00
High Intensity Training
17.00
18.00
8/14 slots available
High Intensity Training
17.00
18.00
10/14 slots available
High Intensity Training
17.00
18.00
3/14 slots available
High Intensity Training
17.00
18.00
10/14 slots available
High Intensity Training
17.00
18.00
10/14 slots available
18.00
High Intensity Training
18.00
19.00
8/14 slots available
Vzpieranie
18.00
19.00
9/14 slots available
High Intensity Training
18.00
19.00
8/14 slots available
Vzpieranie
18.00
19.00
11/14 slots available
High Intensity Training
18.00
19.00
9/14 slots available
19.00
High Intensity Training
19.00
20.00
0/14 slots available
High Intensity Training
19.00
20.00
8/14 slots available
High Intensity Training
19.00
20.00
7/14 slots available
High Intensity Training
19.00
20.00
10/14 slots available

Pondelok - 25.09.

Utorok - 26.09.

Streda- 27.09.

Štvrtok - 28.09.

Piatok - 29.09.

Sobota - 30.09.

Nedela - 01.10.

No events available!