Rozvrh

Pondelok - 21.11. Utorok - 22.11. Streda- 23.11. Štvrtok - 24.11. Piatok - 25.11. Sobota - 26.11. Nedela - 27.11.
07.00
High Intensity Training
07.00
08.00
10/14 slots available
High Intensity Training
07.00
08.00
12/14 slots available
High Intensity Training
07.00
08.00
9/14 slots available
High Intensity Training
07.00
08.00
11/14 slots available
High Intensity Training
07.00
08.00
9/14 slots available
08.00
09.00
10.00
Vzpieranie
10.00
11.00
9/14 slots available
High Intensity Training
10.00
11.00
6/14 slots available
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
High Intensity Training
16.00
17.00
8/14 slots available
High Intensity Training
16.00
17.00
5/14 slots available
17.00
High Intensity Training
17.00
18.00
7/14 slots available
High Intensity Training
17.00
18.00
6/14 slots available
High Intensity Training
17.00
18.00
8/14 slots available
High Intensity Training
17.00
18.00
5/14 slots available
High Intensity Training
17.00
18.00
5/14 slots available
18.00
High Intensity Training
18.00
19.00
4/14 slots available
Vzpieranie
18.00
19.00
9/14 slots available
High Intensity Training
18.00
19.00
9/14 slots available
Vzpieranie
18.00
19.00
7/14 slots available
High Intensity Training
18.00
19.00
10/14 slots available
19.00
High Intensity Training
19.00
20.00
7/14 slots available
High Intensity Training
19.00
20.00
8/14 slots available
High Intensity Training
19.00
20.00
8/14 slots available
High Intensity Training
19.00
20.00
7/14 slots available

Pondelok - 21.11.

Utorok - 22.11.

Streda- 23.11.

Štvrtok - 24.11.

Piatok - 25.11.

Sobota - 26.11.

Nedela - 27.11.

No events available!