Rozvrh

Pondelok - 26.09. Utorok - 27.09. Streda- 28.09. Štvrtok - 29.09. Piatok - 30.09. Sobota - 01.10. Nedela - 02.10.
07.00
High Intensity Training
07.00
08.00
11/14 slots available
High Intensity Training
07.00
08.00
10/14 slots available
High Intensity Training
07.00
08.00
12/14 slots available
High Intensity Training
07.00
08.00
12/14 slots available
High Intensity Training
07.00
08.00
13/14 slots available
08.00
09.00
10.00
Vzpieranie
10.00
11.00
13/14 slots available
High Intensity Training
10.00
11.00
13/14 slots available
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
High Intensity Training
16.00
17.00
10/14 slots available
High Intensity Training
16.00
17.00
12/14 slots available
High Intensity Training
16.00
17.00
10/14 slots available
17.00
High Intensity Training
17.00
18.00
8/14 slots available
High Intensity Training
17.00
18.00
10/14 slots available
High Intensity Training
17.00
18.00
13/14 slots available
High Intensity Training
17.00
18.00
12/14 slots available
High Intensity Training
17.00
18.00
12/14 slots available
18.00
High Intensity Training
18.00
19.00
8/14 slots available
Vzpieranie
18.00
19.00
12/14 slots available
High Intensity Training
18.00
19.00
12/14 slots available
Vzpieranie
18.00
19.00
12/14 slots available
High Intensity Training
18.00
19.00
12/14 slots available
19.00
High Intensity Training
19.00
20.00
10/14 slots available
High Intensity Training
19.00
20.00
11/14 slots available
High Intensity Training
19.00
20.00
10/14 slots available
High Intensity Training
19.00
20.00
11/14 slots available

Pondelok - 26.09.

Utorok - 27.09.

Streda- 28.09.

Štvrtok - 29.09.

Piatok - 30.09.

Sobota - 01.10.

Nedela - 02.10.

No events available!